Novo v Z500

 • -1
  111 m² + Garaža 27 m²
 • 0
  236 m² + Garaža 80 m²
 • -2
  100 m² + Garaža 16 m²
 • 0
  147 m² + Garaža 28 m²
 • -1
  101 m² + Garaža 27 m²
 • -1
  135 m²
 • -2
  100 m² + Garaža 16 m²
 • -1
  197 m² + Garaža 28 m²
 • +1
  95 m² + Garaža 31 m²
 • +2
  120 m² + Garaža 48 m²
 • +1
  117 m² + Garaža 48 m²
 • 0
  134 m² + Garaža 35 m²

FAZE PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA

1. DOKAZILO O LASTNIŠTVU PARCELE:

- izkazuje se z zemljiškoknjižnim izpiskom ali overjeno kupoprodajno, darilno ali izročilno  pogodbo skupaj z ZK predlogom za vpis v zemljiško knjigo
  ali pravnomočnim sklepom o dedovanju
- dobimo ga na sodišču - zemljiški knjigi  (link na zemljiško knjigo) oz. pri notarju (seznam notarjev)
 

2. PRIDOBITEV NAČRTA PARCELE

- investitor, izdelovalec projektne dokumentacije ali pooblaščena oseba jo naroči na Geodetski upravi RS (link na Geodetsko upravo oz portal e-prostor)
- ob naročilu je potrebno  navesti številko parcele in katastrsko občino, kjer se parcela nahaja
- izda se kopija katastrskega načrta v merilu 1:2880
- koristno je pridobiti tudi posestni list
 

3. PRIDOBITEV LOKACIJSKE INFORMACIJE

-  na pristojni občini se pozanimamo ali je zemljišče, kjer želimo  graditi zazidljivo (seznam, naslovi in kontakti občin)
-  z vlogo se naroči lokacijska informacija, ki naj ima priložen  grafično prikazan izsek iz dolgoročnega oz. srednjeročnega dela PUP za obravnavano  območje predvidene gradnje
-iz lokacijske informacije je razvidna zazidljivost parcele,  vrsta dopustnih gradenj, območja varovanj in omejitev...
 

4.PRIDOBITEV GEODETSKEGA POSNETKA

- z vlogo pri pristojni geodetski upravi ali pri pooblaščenem samostojnem geometru naročimo za  zazidljivo parcelo  geodetski posnetek
- gre za dejanski posnetek terena v merilu 1:500 (običajno) z vrisom vseh infrastrukturnih vodov (elektrika, voda, cesta, kanalizacija, toplovod,
  plinovod, telefon,kabelska TV...)
 

5. IZDELAVA IDEJNE ZASNOVE (IDZ)

- v idejni zasnovi  za nameravani poseg ( novogradnja, rekonstrukcija) morajo biti upoštevane vse zahteve in pogoji za tovrstne gradnje, ki so
  navedene v lokacijski informaciji oz. PUP posamezne občine
- izdela jo arhitekt v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS št. 55/08)

 

6. IZDELAVA VODILNE MAPE "0"

- v  skladu s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji se vsi lokacijsko-urbanistični podatki  prikažejo in vložijo v vodilno mapo projektne dokumentacije, ki je označena s številko "0"
- V njej so navedeni vsi lokacijski podatki ( lega, velikost, oblika, gradbene parcele, lega zgradbe na zemljišču, odmiki objekta, priključki na infrastrukturo,  vplivi na okolje, indikatorji površin in prostornin, elaborati,študije...
- izdela jo vaš projektant
 

7. DOLOČITEV STRANK V POSTOPKU

- izdelovalec vodilne mape  ( projektant, urbanist) v skladu z določili Uredbe o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (Ur.l.  RS, 37/08) določi stranke v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja
- navedene stranke  imajo  v postopku izdaje  gradbenega dovoljenja možnost sodelovanja v postopku izdaje gradbenega dovoljenje

8. PROJEKTNI POGOJI

- projektant, ki bo izdeloval PGD, z vlogo in izdelano idejno zasnovo (IDZ) zaprosi za projektne pogoje
- izdajo jih soglasodajalci, ki  so upravljalci infrastrukture (elektro,komunala...) in drugi  (občina...)
- pri manj zahtevnem objektu mora soglasodajalec določiti in poslati pogoje v 15 dneh, pri zahtevnih pa v roku 30 dni, sicer se šteje, da pogojev ni določil in je podano soglasje
 

 9. PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD)

- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) mora biti izdelan v skladu s pridobljenimi projektnimi pogoji.
- PGD sestavljajo vodilna mapa, načrti in elaborati
- za celoten projekt je odgovoren odgovorni vodja projekta, za posamezne načrte pa odgovorni projektant
 

 10. SOGLASJA SOGLASODAJALCEV

- izdelan PGD se z vlogo predloži vsem soglasodajalcem, ki so predhodno izdali projektne pogoje, da na podlagi PGD izdajo ustrezno soglasje
- Soglasodajalec mora v roku 30  oz. najdalj 60 dni izdati soglasje, sicer se šteje, da je soglasje podano.
- Pridobljena soglasja se vloži v vodilno mapo in projekt ustrezno zapečati.
 

 11. IZDAJA GRADBENEGA DOVOLJENJA

- gradbeno dovoljenje se mora izdati  v roku 30 dni v skrajšanem ugotovitvenem postopku (OPPN,...)oz.  v roku 60 dni v drugih primerih (PUP,...)
- v roku 15 dni od prejema gradbenega dovoljenja postane le to pravnomočno, če ni vloženo nobeno pravno sredstvo
 

 12. IZVEDBA GRADNJE

-  po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja se lahko prične gradnja
- izvajalci izvajajo gradnjo na podlagi projekta za izvedbo del (PZI), ki ga izdela projektant, ki je izdelal PGD
- v času izvajanja posameznega sklopa gradnje mora imeti izvajalec in investitor na gradbišču in ga na zahtevo pokazati inšpektorju
pokaži