ELABORATI

ELABORATI

ELABORATI

Sestavni del obvezne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD so elaborati. Ponujamo minimalni obseg elaboratov, ki jih potrebujete za pridobitev gradbenega dovoljenja, za primer če že imate izdelano vodilno mapo z ostalimi obveznimim vsebinami.

V sklopu DODATKA 2 ne nudimo geodetskega posnetka in ostalih neobveznih elaboratov.

VSEBINA ELABORATOV:

  • Elaborat zasnove požarne varnosti objekta
  • Elaborat gradbene fizike objekta
  • Elaborat ocene zvočne zaščite objekta

Projektu je treba kot obvezen elaborat priložiti najmanj:
– geodetski načrt, izdelan po predpisih o geodetskem načrtu, če gre za rekonstrukcijo s katero se spreminja prostornina objekta ali novo gradnjo ali dozidavo objekta,
– za objekt, za katerega je študija požarne varnosti obvezna, študijo požarne varnosti, izdelano po predpisih o študiji požarne varnosti,
– pri stavbah, za katere študija požarne varnosti ni obvezna, zasnovo požarne varnosti, izdelano po predpisih o požarni varnosti v stavbah,
– načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelan po predpisih o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, če gre za gradnjo, za katero je načrt gospodarjenja z odpadki obvezen,
– konservatorski načrt, izdelan po predpisih o varstvu kulturne dediščine, če gre za gradnjo, za katero je načrt obvezen,
– pri stavbah elaborat gradbene fizike, izdelan po predpisih o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah,
– pri stavbah ocena zvočne izolacije, izdelan po predpisih o zvočni zaščiti stavb,
– pri stavbah študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, izdelana po predpisih s področja učinkovite rabe energije, če je študija obvezna.

Za ponudbo se obrnite na nas. Z veseljem Vam bomo pomagali poiskati ustrezno rešitev.

+
pokaži